نیروی انتظامی: تنها پنج درصد مردم چهارشنبه سوری را برگزار می کنند

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته است: بیش از نودوپنج درصد مردم تمایلی به برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال ندارند.

سردار حسین ساجدی نیا در آستانه برگزاری آیین چهارشنبه سوری در گفتگو با
شبکه اول سیما با اشاره به سیر نزولی حوادث چهارشنبه آخر سال در ده سال
گذشته افزود: نخستین بار در سال گذشته در تهران فوتی نداشتیم و سوانح سخت و
ناگوار هم بسیار کمتر از سال های گذشته بود و در مجموع آمار سوانح سال قبل
در مقایسه با سال های گذشته یک پنجم کاهش نشان می دهد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اما برگزارکنندگان آیین چهارشنبه سوری را
«هنجارشکن» خوانده و هشدار داد که پلیس با این افراد برخورد خواهد کرد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اما برگزارکنندگان آیین چهارشنبه سوری را
«هنجارشکن» خوانده و هشدار داد که پلیس با این افراد برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ روشن نکرد براساس کدام آمار پیش بینی …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!