دفاع سخنگوی کاخ سفید از اشغال بحرین

در این نشست خبری خبرنگاری پرسید اگر کشور دیگری مثلا ایران تصمیم گرفته بود که وارد کشور دیگر شود، چون احساس کرد که کار درستی انجام می‌‌دهد آن وقت امریکا چه می‌کرد، می‌دانم که این یک فرضیه است اما به نظر می‌رسد خیلی جدی باشد؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!