باری مارستن برای برپایی نوروز باستانی برای خود سفره ی هفت سین می چیند اما با کمک یک ایرانی

باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه بریتانیا، باز هم سعی می کنه کاری
ایرانی بکنه. اما وقتی به نوروز و هفت سین می رسیه کی بهتر از یک مغازه دار
ایرانی تو لندن تا به باری راه و چاه چیدن سفره هفت سین رو نشون بده.
از طرف همه ی ما سال خوبی رو برای شما آرزو می کنم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!