توطئه فرار و ايجاد حريق در زندان قزلحصار ناکام ماند

روابط عمومي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور،‌ تعدادي از زندانيان شرور و قاچاقچيان مواد مخدر كه حكم اعدام آنها صادر شده است در يكي از بخش‌هاي زندان قزلحصار قصد داشتند با انجام خرابكاري در زندان مبادرت به فرار كنند كه با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همكاري ساير زندانيان كه مخالف اقدام آنها بودند در اجراي نقشه خويش ناكام ماندند.

در اين حادثه كه با ايجاد حريق عمدي توسط برخي از زندانيان و تخريب برخي تأسيسات و شكستن شيشه‌ها همراه بود تعدادي از زندانيان به سمت زندانبانان حمله‌ور شدند كه با برخورد جدي و قاطع مأموران مواجه و نهايتاً در اثر درگيري ايجاد شده تعداد كمي از آنها مصدوم و مجروح شده و چند نفر هم در اثر جراحت وارده و گازگرفتگي ناشي از دود و آتش جان باختند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!