دهکده المپیک، دهکده ایران!

با اینکه در شکایت مسخره رژیم در مورد آرم المپیک لندن سخنی از عدم شرکت هیئت ورزشی ایران در بازیهای آن نشده است، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در مصاحبه ای با روزنامه «اخبار یهودیان» تعارفات دیپلماتیک را کنار گذاشته و در سخنانی که فقط یک «به َدَرک» کم دارد صریحا ضمن نکوهش این جنجال بیهوده اعلام کرده است که «این بهانه ای باورنکردنی است و اگر نیامدید هم نیامدید. جایتان خالی نخواهد بود»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!