عمله ظلم

عمله های ظلم نظام پربرکت حاکم بر مال و جان ایرانیان در اقصی نقاط دنیا خصوصاً ممالک آزاد مستقرند و هر کدام به نحوی در پی بزک چهرۀ ولینعمت.

بدون کوچکترین شک و شبهه ای اگر بحث جایزه دادن به پرکارترین، پاچه خوارترین و وقیح ترین نرینۀ ایندست عمله ها باشد، عطاالله خان مهاجرانی که اینروزها در رفاه کامل مقیم لندن است و با همکاری آیت الله آمریکا مقیم “هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران” کدیور وبسایت جرس بخش اسلامیستی جنبش سبز را اداره میکند، یک سر و گردن از بقیه حتی آن وردست خدانگهدار چپولش بالاترست.

پاچه خواری او از ظالم به شهادت اخیرش مبنی بر “پاکیزگی مالی” علی خامنه ای و یا پیش از آن، تلاش برای مادام العمر کردن ریاست جمهوری رفسنجانی محدود نمیشود، اصولاً عطالله خان اینکاره اند و مانند همه عمله های ظلم، که ایران فت و فراوان دارد، خود خر برایشان مطرح نیست که آنها خود را پالان هر خری که در قدرت است میدانند.

بیخود نیست که عطاالله خان مرتباً مورد تفقد هادی خرسندی قرار میگیرد. در ویدیو ضمیمه، بانو امیرشاهی، که عمرشان دراز باد، یکی از آن تفقد های آبدار خرسندی را قرائت میفرمایند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!