کاوشگر 4 ، نخستين کپسول زيستي ايراني را بدون محموله موجود زنده به فضا برد.


به نقل از سايت اطلاع رساني دولت،در مراسم رونمايي از کاوشگر 4 که با حضور
رئيس جمهور در بهمن امسال برگزار شد، سرپرست سازمان فضايي کشوراز پرتاب
کاوشگر 4 بدون محموله زيستي جهت آزمايش زيرسامانه هاي آن در اسفند امسال
خبر داده بود که اين وعده در 24اسفند با پرتاب موفق کاوشگر 4 تحقق يافت.

اين پرتاب به عنوان تحقق
بخشي از فرايند اکتساب فناوري‌هاي لازم و با هدف آزمودن عملکرد سيستم و
زيرسيستم هاي، سکوي پرتاب، موتور وزنه تنظيم ارتفاع و بالکهاي کنترلي،
سيستم هاي الکترونيک ومخابراتي(تله متري)، مجموعه حسگرها وتجهيزات صدور
فرمان جدايش، مجموعه جدايش موتور ودماغه، مجموعه بازيابي شامل شليک کننده
سازو کاررهاسازچترهاي ترمزي واصلي، ايستگاههاي زميني تله متري داده وتصوير،
مجموعه ايستگاه‌هاي مکان ياب(رنجينگ)، … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!