آقای اوباما مردم دنیای سوم همان چیزهایی را میخواهند که ندارند

آقای اوباما مردم دنیای سوم همان چیزهایی را میخواهند که ندارند  مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر ملتهای دنیای سوم همان چیز را میخواهند که ندارند   سالها مردم دنیای سوم زیر چکمه های ابر قدرتهای امپریالیستی آن زمان بودند تا ګروهی از مردم که کارد به استخوانهایشان رسیده بود قیام کردند و رهبرانی سرکار آمدند که بعضی موقع ها از امپریالیست ها بدتر بودند  آنان که مثلا انقلاب را رهبری کرده بودند بعد انقلاب را به نفع خود دزدیدند و درست همان کاری را کردند و ادامه دادند که قبلا توسط استعمارګران و استحمار ګران انجام میشد  یعنی وقتی سوار خر مراد شدند  زود دست بکار شدند و دیګران و یا همرزمان سابق خود را کنار زدند یا کشتند و به زندان انداختند وخودشان و ګروه شان میراث خوار مثلا انقلاب شدند  رهبران تازه که مثلا قهرمانان پوشالی انقلاب بودند بسیار حریص تر ګرسته تر دزد تر و غارتګر تمامیت خواه تراز حاکمان قبلی بودند و با درندګی به جان مردم افتادند  و آن یک کمی دمکراسی آبکی هم را که بود و امپریالیستها آورده بودند کنار زدند و باحربه دین وملیت زبان و تفرقه بجان مردم افتادند و به عیاشی و وابستګی بیشتر ادامه دادند  آنها ثروت های ملی را بنام خودشان در بانکهای خارج ګذاشتند واینقدر هم ابله بودند که خیال میکردند که بانکها این اموال دزدی شده را پس خواهد داد و لاجرم این بار امپریالیست بدون زحمت اموال غارت شده را بالا کشیدند  رهبران که خودرا تافته جدا بافته میدانند مردم را به هیچ حساب میآورند و تنها میخواهند که خودشان و دوستان و ګروه شان همه کاره باشند  .

ولی اکنون اوضاع فرق میکند دیګر مردم آنطور مثل سابق ګول چاخان ها و وعده های رهبران قلابی را نمی خوردند و شاید روزی برسد که از تفرقه افکنی ها هم پرهیز کنند و بدانند که تا  مادامیکه در اتحاد نباشد آنان نمی توانند بر دزدان اصلی و عوامل آنان پیروز شوند   شاید اکنون غرب و شرق هم فهمیده است که دیګر نمی توانند دیکتاتورهای دیوانه را حمایت کنند و کشورها را غارت نمایند  و شاید بخواهند همان دمکراسی آبکی که خودشان با آن زندګی میکنند هم به دنیای سوم ارزانی کنند   ملتهای ما کار میخواهند  تحصیلات تحصصی میخواهند  مسکن و زندګی آزادنه میخواهند و دیګر حاضر نیستند که ببینند که سرمایه های ملی آنان یکبار توسط امپریالیست ها و یکبار هم توسط خاین های محلی غارت میشود  اختلاف فاحش بین فقیر و غنی بایست بصورت متعادل باشد  نه اینکه یکی از سیری بترکد و یکی از ګرسنګی از بین برود ثروتهای ملی بایست بطور عادلانه تقسیم شود  و برای همه امکان فعالیت و پیشرفت وجود داشته باشد  تحصیل و بیمه واقعی بایست  وجود داشته باشد و آزادیهای مردم بایست تضمین ګردد  حالا مردم میخواهند که در امور کشورشان شریک باشند  نه دیکتاتوری را با دیکتاتور وحشی تر و ګرسنه تری عوض کنند   درست است که غرب از این بل بشو ها زیاد استفاده میکند  و کارګردانان سیاسی غرب حتی مردم کشورهای خود را کم بیش استعمار میکنند ولی نه اینکه مثل سرهنګ قذافی با هواپیما و موشک و تانک به آنان حمله کنند و مردمی که تنها  یک زندګی معمولی را میخواهند قتل عام نمایند که مردم مجبور شوند برای رهایی از دست دیوانه محلی به کشورهای ابر قدرت پناه ببرند  .  غرب هم بایست متوجه باشد که نګه داشتن مردم در جهل و خرافات و بی دانشی و بیکاری و تمامیت خواهی عده ای از آنان در بلند مدت به نفع آنان تمام نخواهد شد 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!