علی کروبی: پدر و مادرم صحیح و سالمند

فرزندان آقای کروبی پس از آغاز حصر خانگی آقا و خانم کروبی، تا ۳۸ روز امکان ملاقات با آنها را نیافنتد، تا اینکه مقامات امنیتی در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن به محمدتقی کروبی اجازه ملاقات با آنها را دادند.

به این ترتیب دیدار علی کروبی با پدر و مادرش دومین دیدار آنها با فرزندان خود از زمان قرار گرفتن در حصر خانگی محسوب می شود.

علی کروبی در یادداشت خود نوشته است که به همراه همسرش در این دیدار حاضر شده و به آنها اجازه داده شده که شام شب عید را با آقا و خانم کروبی صرف کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!