اميدواری آمريکا درباره تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران

ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
در ژنو، روز چهارشنبه گفت مطمئن است که قطعنامه تعيين «گزارشگر ويژه حقوق
بشر» برای ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو حمايت های
لازم را کسب خواهد کرد.

يلين چمبرلين دوناهو، روز چهارشنبه گفت: اميدوار است و انتطار دارد که پيش
نويس قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه ايران رای لازم را روز پنجشنبه به دست
آورد.

در صورت  تصویب این قطعنامه، پس از سال ها بارديگر برای

جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه تعيين می شود و ايران در کنار برمه و کره
شمالی، دو کشوری که کارنامه بدی در زمينه حقوق بشر دارند، قرار خواهد گرفت.

اين قطعنامه با تعيين يک گزارشگر در زمينه نقض حقوق بشر در ايران  این
امکان را فراهم می کند  تا این گزارشگر تحقيق کرده و نتايج  تحقیقات خود را
در اختيار دبيرکل سازمان ملل متحد قرار دهد.

اين قطعنامه به پيش…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!