تظاهرات ضد دولتی شهرهای سوریه را فرا گرفت

درهمين حال، برخی از نيروهای فعال در شهر «درعا» برای نخستين بار از وجود «نيروهای ايرانی» در کنار نيروهای امنيتی سوريه برای سرکوب تظاهرکنندگان سخن گفته اند.

محمد المحاميد، يکی از چهره بارز شهر«درعا» به خبرگزاری های غربی گفته است که دست کم «يک تک تيرانداز ايرانی» در روز جمعه دستگير شده است که در حال تيراندازی به سوی مردم اين شهر بوده است.

محمد المحاميد می گويد که فراخواندن نيروهای ايرانی برای سرکوب کردن مردم سوريه که صرفا خواسته های مشروع و طبيعی دارند، يک «شرمندگی بزرگ» برای حکومت بشار اسد است.

همچنين مخالفان حاکميت سوريه فيلمی در يوتيوب قرار داده اند که نيروهای مسلح سوری در حالی ديده می شوند که در کنار آنها فردی از کلمات فارسی استفاده می کند.

مخالفان سوريه می گويند که اين امر «ثابت» می کند که «ايران با سوريه در جنايات اخير عليه سوريه» شريک شده است.

خبرگزاری های غربی نيز گزارش داده بودند که تظاهرکنند…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!