دعوت زرتشتیان از باری مارستن برای حضور در مراسم نوروز

جامعه زرتشتی اروپا از باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت امور خارجه
بریتانیا، دعوت کردند برای آشنایی بیشتر در مراسم نوروز آنها شرکت کند.
نوروز همه شما پیروز

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!