مگر چیزی زیر گلویم بگذارند که به تلویزیون بروم

علی پروین، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که هیچگاه برای مصاحبه به رادیو و تلویزیون ایران نرفته است در مصاحبه ای نوروزی گفت مگر چیزی زیر گلویش بگذارند و مجبورش کنند که به تلویزیون برود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!