امام مسجدی در لندن اظهارات خود در مورد تکامل را پس گرفت

امام جمعه مسجدی در لندن پس از تهدید شدن به مرگ، اظهارات خود در حمایت از نظریه تکامل و حق زنان مسلمان در نپوشاندن موی سر را پس گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!