خبر اعدام قریب الوقوع زندانی سیاسی “شیرکو معارفی”

دستگاه قضایی رژیم اعلام کرده است روز 11 اردیبهشت ماه، حکم اعدام زندانی سیاسی “شیرکو معارفی” را اجرا خواهد کرد.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!