انرژی اتمی پس از فاجعه فوکوشیما


مجله اقتصادی اين هفته را اختصاص داده‌ايم به بررسی فاجعه نيروگاه هسته‌ای فوکوشيمای ژاپن و پيآمدهای آن.

اين فاجعه نه تنها ژاپن که تمام جهان را در برابر اين چالش بزرگ و پرسش حياتی قرار داده است که تا چه اندازه می‌توان به نيروگاه‌های هسته‌ای اطمينان داشت و دستگاه‌ها و فنآوری ايمنی نيروگاه‌ها تا چه حد در برابر رويدادهای غيرقابل پيش‌بينی فعال و مانع ذوب سوخت هسته‌ای شوند. 

نصرت واحدی، کارشناس نيروگاه‌های هسته‌ای و محسن مسرت، استاد دانشگاه هر دو در آلمان به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده‌اند.

اکنون اين پرسش مطرح است که آيا با توجه به رويدادها در ژاپن می‌توان واقعاً به انرژی هسته‌ای و نيروگاه‌های هسته ای با اطمينان کامل ادامه داد؟ آقای واحدی؟

نصرت واحدی: هيچ تکنولوژی به هيچ وجه صد در صد قابل اطمينان نيست. شما يک مته برقی هم بگيريد آن هم صد در صد اطمينان در …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!