تعرفه رسمی مشروبات الکلی در ایران

از قرار معلوم سرانجام حضرات مالک جان و مال ایرانیان کوتاه آمده اند و همان کاری را میخواهند بکنند که باید از اول میکردند و اینهمه ایرانی را شل و پل و آزار هم نمیدادند.

به این خبر سایت تجارت نیوز توجه فرمایید:

“در صفحه 98 و 99 و در فصل 22 جدول تعرفه کتاب مقررات واردات و صادرات سال 90، به استثنای آب، نوشابه های غیرالکلی و سرکه، مابقی کالاهای قید شده در ارتباط با مشروبات الکلی است. در این بخش از کتاب مقررات صادرات و واردات، حقوق ورودی این مشروبات (آبجو، ویسکی، عرق، …) 4 درصد تعیین شده است.

کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن به ویژه جداول تعرفه، یکی از مهمترین اسناد رسمی تجاری و مبنائی برای وصول بخش اعظم مالیات های غیرمستقیم (حقوق ورودی) به عنوان سومین درآمد دولت بعد از نفت و مالیات های مستقیم است.”

بعله درست قرائت فرمودید، شاید از این پس تجارت پر سود مشروبات الکلی که برادران پاسدار از آن ارتزاق میکنند نفعی هم به صورت مالیات به خزانه عمومی کشور برساند.

آیا حضرات پیام حافظ را شنیده اند؟

به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست

زحمتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس

تبریک
http://www.tejaratnews.com/news/357/default.aspx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!