سیاست و حرمسرا

از وظايف کنيزان، علاوه بر رسيدگي به امور زنان شاه، نگهداري و تربيت فرزندان آنها بود. اين بخش از زنان حرم، عمده‌ترين وسيله‌ي دستيابي به خبرهاي مهم بشمار مي‌رفتند. زنان مهم و پرنفوذ شاه، براي حفظ موقعيت خود در نزد او، خدمتکاران زيبارويي انتخاب و سپس تربيت مي‌کردند که در مواقع حساس براي جلب توجه بيشتر شاه به خود، آنان را به وي پيشکش مي‌کردند

Part 1

Part 2

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!