یک فعال عرب اهوازی زیر شکنجه کشته شد

اخبار روز: به گزارش سایت اهواز نیوز، یک فعال عرب اهوازی به نام “رضا
مغامسی” از ساکنان شهر دزفول در یکی از زندان های مخفی شهر اهواز زیر شکنجه
کشته شده است. وی روز چهارشنبه سوم فروردین هزار وسیصد ونود بر اثر ضربه
های شدید بر روی لگن خاصره و خونریزی داخلی کشته شد. نیز حال هادی راشدی که
طی روزهای اخیر دستگیر شده براثر شکنجه های پیاپی، وخیم است و زیر اکسیژن
قرار دارد و هم اکنون بیهوش است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!