فوت زندانى سياسى محسن دگمه چى در زندان به دليل عدم رسيدگى پزشكى

زندانى سياسى محسن دگمه چى شب گذشته به دليل عدم رسيدگى پزشكى و وخامت
حالش در بيمارستان جان باخت ,زندانى سياسى محسن دگمه چى قبل از شهادت به
دليل وضعيت وخيم علاوه بر عدم دسترسى به امكانات پزشكى توسط عوامل و
مزدوران زندان مورد شكنجه روحى قرار گرفته بود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!