نامه زندانیان سیاسیزندان سنندج در مورد احتمال اعدام “شیرکو معارفی”

جمعی
از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مركزی سنندج به دلیل احتمال اجرای قریب
الوقوع حکم اعدام زندانی سیاسی “شیرکو معارفی” نامه ای خطاب به افکار
عمومی نوشتند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!