گفت‌وگو با شاکی پرونده آکسفورد؛ «مهدی هاشمی را متهم می‌کنم»

مسلما. برای اینکه برای من به عنوان کسی که الان سی و اندی سال است در این دانشگاه کار می‌کنم، غیر قابل قبول بود که امکان داشته باشد که شخصی با سابقه مهدی هاشمی، گذشته از سابقه تجارتی و واسطه‌گری نفتی او که نشان می‌دهد به هیچوجه روحیه تحقیق ندارد به این راحتی نیست، تحصیل در هر رشته‌ای در دانشگاه آکسفورد نیازمند پنجسال کار و تحقیق است.

یعنی دانشجو باید در کتابخانه دانشگاه بنشیند، دنبال سند بگردد. دنبال مدرک بگردد. نظریه‌های مختلف را بخواند و این مسئله با روحیه چنین آدمی با چنین سابقه‌ای به هیچوجه همخوانی ندارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!