9فروردين.تحصن خانواده زندانی سياسی جانباخته، محسن دگمه، چی جهت تحويل جنازه

جــرس: به گزارش منابع حقوق بشري، بعد از جانباختن زندانی سياسی «محسن دگمه
چی»، خانواده وی همراه با تعدادی از اقوام نزديك و ساير بستگان آن مرحوم،
در مقابل بيمارستان مدرس تهران تحصن کرده و خواستار دريافت پيكر وى از
مسئولين شده اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!