گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک

بسیاری از غربی هایی که به نوعی با مردم مشرق زمین از جمله ایران در ارتباط نزدیکی بوده اند, در گزارشات کتبی و شفاهی خود در باره آنان نظراتی ارائه کرده اند که برخی از آن نظرات, بویژه در باره مردم ایران در ذیل با “علامت مثبت و منفی” به اختصار آورده میشود:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!