11فروردين: بازداشت همسر محسن دگمه چى و تهديد وى جهت ممانعت ازبرگزارى هرگونه مراسم و عدم اجازه سكونت در منزلشان

ماموران امنيتى همچنين به اين خانواده گفته اند كه تا يك هفته نيز مجاز به
ماندن در خانه شان نيستند و بايستى خانه را ترك كنند. اين اقدام در وحشت از
برگزارى هرگونه مراسم و تجمع در خانه اين خانواده داغدار صورت گرفته است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!