11فروردين :’بيست سال زندان’ برای هفت رهبر سابق جامعه بهايی ايران

نماينده و سخنگوی بهائيان در سازمان ملل متحد گفت: “اما خبری که به تازگی
به دست جامعه بهايی رسيده اين است که به اين هفت نفر و يکی از وکلايشان
گفته شده که دادستان کل کشور اعلام کرده که حکم دادگاه تجديد نظر درست نيست
و ضد شريعت است و به همين دليل حکم آنها دوباره به تحمل بيست سال حبس
تبديل شد”.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!