پنج زن و مرد را به اتهام جاسوسی دار زدند و در بیابانهای قم خاک کردند

بر اساس مندرجات پرونده و حکم ارسالی‌ به اجرای احکام که از سوی شعبه ۲۸
دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود اسامی آنها به این شرح بود : >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!