تحصن پناجویان ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل در ترکیه

هفت نفر از پناهجویان ایرانی در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر وان ترکیه دست به اعتصاب غذا و تحصن زده اند.

این عده می گویند که توسط سازمان ملل به عنوان پناهجو پذیرفته شده اند، اما چند سال است که پرونده آنها به کشوری برای اقامت ارجاع نشده است.

یکی از این پناهجویان به بخش فارسی بی بی سی گفت که پرونده بعضی از این افراد ۴ سال است که از جانب سازمان ملل متحد به عنوان پناهجو مورد پذیرش قرار گرفته است، اما مسئولان سازمان ملل در ترکیه تا این لحظه پرونده آنها را به کشوری که پذیرای این افراد باشد ارجا نداده اند.

این پناهجوی ایرانی افزود که طی پنج روز گذشته، تنها یک بار یکی از مقامات سازمان ملل در ترکیه به آنها سر زده و در واکنش به تحصن و اعتصاب غذای این پناهجویان به آنها گفته است: “فکر می کنم کار درستی نکرده اید”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!