14فروردين.زندانی سياسی کرد شيرکومعارفی دريک قدمی اعدام است

نامه سرگشاده فعالین سیاسی فرهنگی و اجتماعی به افکار عمومی جهانیان و نماینده ویژه سازمان ملل  درمحکومیت حکم وحشیانه اعدام شیرکو معارفی

  

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!