قشون خوشبوی علی آقا رهبر

برای واژه انگلیسی oxymoron که به “ترکیب متضاد” ترجمه شده، نمونه های فراوانی در فارسی وجود دارد که کوسه ریش پَهن و پِهن خوشبو از متداول ترین آنها میباشند. تازه ترین و شاید گویا ترین نمونه ها برای توصیف ترکیب متضاد را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است.

خبر راجع به بسیجیان عزیز دردانۀ علی آقا رهبر است. همان افرادی که تحت نامهای گوناگون منجمله “لباس شخصی” کار و بارشان سرکوب به اشکال مختلف که شامل ضرب و شتم و جرح و تجاوز به عنف مردان و زنان و کودکان نیز میشود است. همان اشخاصی که از هفت دولت آزادند ایرانی بکشند و رابطه آنان با قانون و قانونمندی، رابطه جن و بسم الله است.

حالا این قلدران ضعیف کش تشکیلات جدیدی بنام “بسیجیان حقوقدان” رو کرده اند که قرار است وارد “جنگ سایبری” بشوند، که حتماً هم مانند دیگر جنگهای نظام پر برکت علیه ایران و ایرانی پیروز خواهند بود، ولیکن باید یک فکری برای آن نام oxymoron قشون “بسیجیان حقوقدان” بکنند که بدجوری مترادف پهن خوشبوست.

تبریک

http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1738…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!