مجلس ایران کمیسیون ‘ویژه جهاد اقتصادی’ تشکیل داد

نمایندگان مجلس ایران در اولین جلسه خود در سال جدید خورشیدی به تشکیل کمیسیون “ویژه اقتصادی” رای داده اند.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی امسال، سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده است.

نمایندگان مجلس ایران هدف از تشکیل کمیسیون تازه “جهاد اقتصادی” را “عملیاتی کردن اندیشه جهاد اقتصادی” توصیف کرده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!