Killing Afghanis by US forces:Photo gallery

به گزارش فارس، به تازگي تصاوير تكان‌دهنده‌اي از “تيم مرگ ” ارتش آمريكا در افغانستان منتشر شده است كه نظاميان آمريكايي را در حالي نشان مي‌دهد كه پس از كشتن غيرنظاميان افغان با آنها عكس يادگاري مي‌گيرند.

در يكي از تصاوير نظامي آمريكايي را نشان مي‌دهد و در توضيح آن مي‌نويسد كه اين نظامي با مشكل رواني مواجه بوده است و سابقه سوزاندن همسر خود با سيگار را داشته است و هم اكنون در تيم مرگ آمريكا به كشتن غيرنظاميان افغان مي‌پردازد.

در تصويري ديگر، يك نظامي آمريكايي در حالي نشان داده شده است كه سوار بر يك خودروي نظامي است و يك قيچي در جيب لباس فرم وي ديده مي‌شود و در زير آن نوشته شده است كه نظاميان آمريكايي براي قطع انگشتان غيرنظاميان افغان قيچي حمل مي كنند.

در اين تصاوير كودكان افغان در كنار سربازان آمريكايي ديده مي‌شود و در توضيحات آن آمده است كه نظاميان آمريكايي در حالي با كودكان افغان عكس يادگاري مي‌گير… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!