ناکامی دسیسه یهودیان برای حراج الواح هخامنشی/ بدقولی 73ساله آمریکاییها

حکم رفع توقیف الواح هخامنشی در حالی دسیسه چند خانواده یهودی برای حراج آنها را ناکام گذاشت که این الواح 73 سال پیش به امانت در اختیار موسسه شیکاگو گذاشته شده بود و باید پس از سه سال به ایران بازپس داده می شد.

این الواح، گل‌نوشته‌های مربوط به عصر هخامنشی بودند که خطوط میخی و علامت‌ها و تصاویری بر آنها نقش بسته و لازم بود، خطوط میخی این الواح توسط خط شناسان و کارشناسان آمریکایی خوانده شود.


از مجموع این الواح، هشت هزار و 29 لوح سالم و شکسته بود اما خطوط منقوش روی آنها قابل خواندن است. تعداد ده هزار و 800 قطعه شکسته و غیرقابل خواندن هستند که در مجموع به ‌طور تخمینی، بین 15 تا 20 هزار لوح سالم و شکسته وجود دارند که از آن تعداد حدود هفت هزار و 500 تا ده هزار لوح کامل بوده یا بخشی از آن باقی مانده است. همچنین بین 10 تا 12 هزار قطعه شکسته و کوچک وجود دارد.&… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!