صدور حکم زندان علیه یک نفر در مهاباد

دستگاه قضایی رژیم فردی به نام “امیر امینی اعلم” را به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به تحمل یک سال زندان محکوم نمود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!