18فروردين :نامه نرگس محمدی به دادستان

جرس: نرگس محمدی همسر تقی رحمانی در نامه ای به دادستانی با عنوان اينکه ”
ما و زندانيان، انسان و هموطنان شما هستيم” به تشريح وضعيت همسرش پرداخته و
آورده است: چه دشوار است که شاهد باشيم قانون توسط برخی حافظان آن يعنی
برخی از مسئولان نه تنها پاس داشته نمي‌شود بلکه زير پا گذاشته مي‌شود و
عملکرد غيرقانونی توسط برخی رواج داده شده و اين اقدامات اموری عادی تلقی
مي‌شوند و معترضان به نقض قانون، پاسخی درخور و شايسته نمي‌يابند.

متن کامل اين نامه به شرح زير است:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!