/سالگرد روز ملي فنآوري هستهيي/ خــبــر خــوش هــســتــهيــي در راه اســت؟

0
فروردين، “روز ملي فن‌آوري هسته‌يي” است و امسال سالگرد آن در حالي برگزار
خواهد شد كه درباره اعلام دستاوردهاي جديد هسته‌يي گمانه‌زني‌ها ادامه
دارد. از ميان “توسعه سانتريفيوژ‌ها”، “مكان‌يابي و ساخت سايت‌هاي جديد
غني‌سازي”، “توليد راديوداروي جديد”، “طراحي و ساخت راكتورها” و يا حتي
“آغاز توليد برق در نيروگاه بوشهر”، كداميك مي‌تواند به‌عنوان دستاورد جديد
هسته‌يي كشورمان معرفي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار انرژي
هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شهريور 1385، ‌20 فرودين‌ماه
به عنوان «روز ملي فن‌آوري هسته‌يي»‌ نامگذاري شد. بيستم فروردين‌ماه روزي
است كه دانشمندان ايراني در كم‌تر از دو دهه موفق به تكميل كامل چرخه سوخت
هسته‌يي و وارد كردن ايران به جمع معدود كشورهاي دارنده چرخه كامل سوخت
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!