سرود سپاه گمشده ی کمبوجیه

اینک توفان شن است

که چونان نره گاوی سیاه

از جانب جنوب نفیر می کشد

و سم کوبان به سوی ما می آید،

یا شاید آمون ذوالقرنین است

که در هیئت قوچی قدسی

براده های تیز شن را

بر سر و روی ما می پاشد

تا راه هوا را بر ما ببندد

و در زیر توده ای از شن دفن کند.

نفرین به کامبیز که ما را

از آبادی های پارس و ماد

به بیابان های مصر و لیبی کشانید

تا پرستشگاه آمون را ویران کند

و از مصرِ بالا و پایین

ساتراپ نشینی یکپارچه بسازد.

ای بادیه نشینان بربر و نوبه که پس از ما

از اینجا گذر خواهید کرد

از ناله ی ارواح گمشده مترسید،

پیکرهامان را به آئین مزدا

به کرکس های گرسنه بسپارید،

نیزه های مفرغی مان را

عمود خرگاه خود کنید،

شمشیرهایمان را در دریاچه ی سیوا بشویید

و از آن داسغاله های بُرنده بسازید

و هر ساله از برداشت خرما و زیتون خود

بخشی را به زائران معبد دهید.

باشد که خدایان مهربان نیل

بر ما ببخشایند

و خدابانوی آبهای پارس

آناهیتای زرین گیسوی ما را

در کنار سفره ی خود بنشانند.

14 نوامبر 2009
مجید نفیسی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!