مزروعی: آقای وزیر در کار خود درمانده است

در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه
می‌گذرد؟ وزیر آن نسبت به «فضای غیراسلامی» این وزارت‌خانه هشدار داده و
کارمندانی را که به اسلام اعتقاد ندارند تهدید به اخراج کرده است!

به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با همان مشکلی روبروست که
بسیاری وزارت‌خانه‌های دیگر، از جمله وزارت علوم: مشکل مسلط نشدن «فرهنگ
اسلامی»، البته آن طور که حکومت می‌خواهد. برخی صاحب‌نظران می‌گویند «این
مشکل برای وزارت‌خانه‌ای مثل علوم و فناوری زیاد عجیب نیست، چون در آن‌جا
سروکار با دانشجو و علم است».

ولی تکلیف وزارتی که خود را عهده‌دار اشاعه فرهنگ اسلامی و «ارشاد»
جامعه می‌داند چیست، وقتی که وزیرش از بودجه‌ای سخن بگوید که به اخراج بخشی
از کارمندان این وزارت‌خانه اختصاص یافته است: کارمندانی که به گفته او
نماز نمی‌خوانند و به اسلام اعتقادی ندارند. این کارمندان در وزارت ارشاد
چه می‌کنند؟

این س…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!