اطلاعیه حزب کمونیست ایران در ارتباط با یورش ارتش عراق

روشن است که حمله به پایگاه مجاهدین خلق  با نقشه و تحت فشار رژیم جمهوری
اسلامی انجام گرفته است. تاریخ و پیشینه روابط نیروها و احزاب مذهبی شیعه
که اکنون در ساختار سیاسی و نظامی دولت عراق دست بالا را دارند  به رژیم امکان داده است که سازمان مجاهدین خلق را برای برچیدن این پایگاه به کمک
این احزاب تحت فشار قرار دهد.حزب کمونیست ایران از همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایران و نهادهای مدافع حقوق
انسان در سطح جهان می خواهد که نگذارند امنیت و جان هواداران و اعضای
سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق قربانی بند و بست های احزاب و نیروهای
حاکم در عراق با رژیم جمهوری اسلامی گردد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!