سکولاریسم در ایران

اساساً سكولاريسم با اسلام هيچ نسبتي ندارد. يعني اسلام و سكولاريسم به طور
كلي بيگانه از همند. مطابق اين ديدگاه به كسي نمي‏توان گفت كه او يك
مسلمان سكولار است. زيرا در ذات اسلام عينيت ديانت و سياست نهفته است. شعار
شهيد مدرس هم كه مي‏گفت: سياست ما عين ديانت ماست، از همين جا سرچشمه
مي‏گيرد. مسلماني كه معتقد به سكولاريسم باشد نداريم. زيرا اسلام و
سكولاريسم متناقض يكديگرند و مسلمان سكولار نوعي پارادوكس به دست مي‏دهد كه
با مفاهيم ديني نمي‏خواند. امام را حل نيز شعار جدايي دين از سياست را تز
استعماري خواند. حکومت ديني را ايجاد نمود تا عملا اثبات نمايد که دين با
سياست رابطه داشته و سکولار و سکولاريسم در اسلام جايگاه ندارد . >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!