20فروردين. حبيب الله لطفی را يک ساعت ديگر اعدام می کنند

اطلاعيه خبری

به گزارشی که” کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی” به نقل از”علی
جوانمردی” چند لحظه پيش منتشر کرد و نسخه از آن برای کانون زندانيان سياسی
ايران(در تبعيد) ارسال شده است، رژيم جمهوری اسلامی تا ساعاتی ديگر؛ سحرگاه
روز يکشنبه ٢١فروردين برابر با ١٠آوريل ٢٠١١ حبيب الله لطفی را اعدام می
کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!