زندانيان سياسی زن همچنان دربند قرنطينه اوين نگهداری میشوند

کمتر کسی تصور می کرد که نگهداری زندانيان سياسی زن در يکی از قرنطينه های
زندان اوين با نام متادون ماه ها به طول انجامد و اين زندانيان بدون
کوچکترين امکانات رفاهی و در چنين شرايط دشواری اين همه مدت در اين بند
بمانند.اما آنها ماههاست که در اين بند هستند و انگار هم برای مسوولان، هم
برای رسانه ها و هم برای فعالان حقوق بشر شرايط غيرعادی زندانيان سياسی زن
کم کم عادی شده است اما برای خود اين زندانيان اين شرايط هرگز عادی نشده و
هر چه می گذرد تحملش سخت تر می شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!