کاش هر روز جمعه بود

اخبار خوب

گفت  چرا همش خبر های بد را میگی…

دیدم راست میگه ولی هرچی اینور اونور گشتم خبر خوب پیدا نکردم البته اگر به خبر گزاری های حکومت پسند میرفتم قطعا پیدا میشد فقط با این اشکال که آنان بد را خوب جلوه میدهند دروغ مینویسند تا پای برجا بمانند.

اخبار خوب که دروغ باشه هم زیاد چنگی بدل نمیزنه از اون گذشته مردم هم میفهمند که دروغه.

در نتیجه تصمیم گرفتم اخبار خوب و درست را خودم بسازم…باور کنید که دروغ نیست.

اینک مهمترین اخبار خوب امروز.

امروز در ایران 17 نفر اعدام نشدند.

بعد از آزاد شدن قیمت بنزین هنوز قیمت آن به  200برابر سابق نرسیده است

هنوز تعداد زیادی سللول یک نفری و دو نفری در اوین خالی مانده و آماده پذیرائی متهمین جدید است.

امروز مامورین بضرب و شتم زنان در میدان هفت تیر نپرداختند.

آیت الله رمضانی فتوای قتل کسی را نداد…بقیه آیت الله ها هم همینطور

شب گذشته از آیت الله لاریجانی مدیر قوه قضاییه زیانی بملت وارد نشد چون خواب بودند.

ریاست جمهوری امروز مزخرفات جدیدی ابراز ننمودند

روزهای جمعه…روزنامه کیهان منتشر نمیشود

کاش هر روز جمعه بود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!