انحلال بند زنان در زندان گوهردشت و انتقال ناگهانی زندانيان به نقطه ای نامعلوم

همچنين غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و
تربيتی كشور، با انتقاد از وضعيت موجود گفته بود “در دو سه سال گذشته ورودی
زندان‌های كشور هميشه روبه افزايش بوده؛ اين در حالی است كه ظرفيت اسمی
زندان‌ها ٨۰ هزار نفر است؛ ولی جمعيت كنونی زندان‌ها بيش از دو برابر آن
است. ما واقعا در زندان‌ها تراكم داريم و اضافه ظرفيت سيصد درصدی در برخی
زندان‌ها سبب شده عده‌ای كف راهروها و اتاق‌ها بخوابند و اين كار ما را سخت
كرده است.”

به گفته رئيس سازمان زندان‌ها، ظرف ۱۸ ماه گذشته تعداد زندانيان ايران
۵۵ هزار نفر افزايش يافته است. اسماعيلی همچنين گفته بود:”در دوره يک‌سال و
نيمه مسئوليت من، ۵۵ هزار نفر بر تعداد زندانيان سراسر کشور افزوده شده،
اما حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده است.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!