۵۰ میلیون کلمه

به بخشی از فرمایشات امروز صبح مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان خوزستان، حاج آقا سید لطف الله سپهر توجه فرمایید:

“همه شاهدند که چگونه غربی ها تمامی قضایا را وارونه جلوه می دهند و هزاران رسانه خبری و تبلیغاتی روزانه علیه جمهوری اسلامی و فرهنگ تشیع تبلیغ جهت دار و منفی می کنند.

امروزه در جنگ های نرمی که روی می دهد مقوله فرهنگی حرف اول را می زند، رسانه های استکباری روزانه بیش از ۵۰ میلیون کلمه خبری علیه تشیع مخابره می کنند ولی تولید خبر ما در مقابله با آنها چیزی حدود پنج هزار کلمه است.”

روش شمارش و صحت “روزانه بیش از۵۰ میلیون کلمه خبری” به کنار، سئوال:

آیا حاج آقا لطف الله هیچگونه مسئولیتی در به وجود آوردن این وضعیت برای نظام پر برکت قائلند؟

آیا برای سی و دو سال و روزانه خدا مرتبه مرگ بر این و آن گفتن، چشم از حدقه در آوردن، مرد و زن و کودک ایرانی را شلاق و تجاوز به عنف و اعدام کردن و دیگر وحشیگری های باب میل و مرسوم وحوش اسلامیست تأثیری در این ماجرای “۵۰ میلیون کلمه” روزانه داشته است؟

تبریک

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!