آخوند زمان ما چنین ست

 

آخوند زمانِ ما لعین ست
با حقه و زور و َزر قرینست

هم توبره ی ظالم ست و پُر زور
گوید که دوچشم مردمان کور

مال تو خورد به یک اشارت
خواهد ز تو صبر و زهد و طاعت

وعظی کند و عمل ندارد
از بهر کسی ثمر ندارد

خوبی طلبد، خودش لعین ست
آخوند زمان ما چنین ست

چون بی خردست و بی پژوهش
جشن تو و ما کند نکوهش

چون مفتخورست و بی خجالت
فکرش همه حول و حوش آلت

باشد نگران شورت و تنبان
تنبان شده اصل و فرع انسان

وارونه ی دلقک زمانست
از اشک و غم تو شادمانست

گریان کندت به وقت روضه
این حیله بخوانده توی حوزه

باقوم عرب ببسته پیمان                                                                                                                                                ضد گشته به راه و رسم ایران

باخدعه و مکر و قتل و غارت
ایران بگرفته در اسارت

این زاهد حقه باز و شیاد
ایران عزیز داده بر باد

فرزند رشید و خوب بابک
برخیز که صبر ماست اندک

مگذار که شیخ پر َبلاهت
بر ملک کیان کند اِمارت

لینکهایزیررامشاهده فرمایید:
http://iranian.com/main/2011/apr/ya-ali

 

http://www.youtube.com/watch?v=_j7PWc8ikig

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!