ارسال پول نقد از ایران به افغانستان از سال ۲۰۰۳ شروع شد

آقای عبدالله که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ وزیر امور خارجه افغانستان بود، افزود که فرستادن کیسه‌های پول نقد از ایران به افغانستان از دوره محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، شروع شد.

این مقام پیشین دولت افغانستان گفت: آقای خاتمی به آقای کرزای گفته بود که بودجه‌ای در اختیار دفتر ریاست جمهوری ایران قرار دارد و اگر آقای کرزای موافقت کند او مایل است که مقداری پول در اختیار دفتر ریاست جمهوری افغانستان قرار دهد.

عبدالله عبدالله تاکید کرد: شاید در نخستین سال دو یا سه بار و هربار حدود یک میلیون دلار پول نقد از تهران به کابل فرستاده شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!