پیشنهاد یک مرجع تقلید برای اسلامی کردن دانشگاههای ایران

آیت الله جعفر سبحانی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، مشکل دانشگاههای ایران را متون درسی، اساتید و مختلط بودن دانشگاهها دانست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!