بیضۀ مبارک سید علی آقا رهبر

اخیراً بر شدت و حدت مسابقه بین ملازمان رکاب سید علی آقا رهبر در استفاده بهینه از دستمال یزدی افزوده شده است.

سیدنا علی آقا رهبر که تا شب قبل از رهبر کردنش درجۀ “حجت الاسلام ” داشت، از فردای آنروز مکتب نرفته و خط ننوشته به ” آیت الله ” ارتقاء درجه گرفت و نرمک نرمک ” آیت الله العظمی ” شد که ” مرجع تقلید ” پشت قباله اش است.

پس از آن بسرعت مدارج ” امیر المومنین ” و ” امام ” را پشت سر گذاشت تا شد ” نایب آقا امام زمان “.ولی کی کفاف دهند این درجات اشتهای سید علی آقا رهبر را.

پس کار به فیلم سینمایی ساختن و ” سید خراسانی ” افسانه های حضرات رسید و بعدش به “ یا علی ” گفتن ایشان در بدو تولد و هجرت از رحم مادر.

ولیکن فصل الخطاب دستمال یزدی کشان آن بیضۀ مبارک، آن بزرگ مرد کوچک، حاج آقا احمد جنتی است که کار را با نسبت انالحق به سید علی آقا رهبر دادن تمام کرده:

“نتیجه این‌که هر کس وی [سید علی آقا رهبر] را یاری کند خدا را یاری داده و هرکه با وی دشمنی کند با خدا دشمنی کرده و خدا نیز با او دشمنی می‌کند و در این خصوص جای تردیدی وجود ندارد”.

به این میگویند طی طریق کیش شخصیت، بقیه ول معطلند. هیتلر و استالین و صدام و دیگر جانیان تاریخ باید پیش این وحوش اسلامیست لُنگ بیاندازند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!