حسین مهری،دکتر امینی

تهران در یک هفته زیر تسخیر “میدان‌داران کودتاگر” و ارتش بود. که بعد از ۱۰ روز هم سرلشگر زاهدی میهمانی بزرگی در جماران (باغ شخصی خودش در آنجا بود‌) به افتخار طیب و رمضون یخی و سایرین ترتیب داد که تمامی “سران میدان” و افرادی که نام برده شد، در آن شرکت داشتند. بعد هم به دستور سپهبد زاهدی چند قطعه زمین در جنت‌آباد به طیب و رمضون یخی واگذار شد و همینطور لاتهای دیگر را به ریاست اتحادیه ها و سندیکاها گماردند و برایشان حقوق ماهیانه فرستاده می‌شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!